Nasza oferta

 

Logowanie
Login:
Hasło:
Zaloguj jako DJ

 

 

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez AreoNet:


 1. Postanowienia ogólne:
  • 1.1 Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w .
  • 1.2 Regulamin przedstawia warunki umowy zawartej pomiędzy Klientem a Firmą Hostingowa - Kompleksowe rozwiązania hostingowe.
  • 1.3 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, lecz wraz z wyraźnym powiadomieniem każdego Klienta.
  • 1.4 Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.
  • 1.5 Regulamin obowiązuje świadczenie wszystkich usług, tj. serwery shoutcast, autopiloty mp3, autopiloty aac+, usługa e-rds, konta www oraz konta reseller.
  • 1.6 Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej naszych usług i aktualności w .
 2. Uiszczanie opłat abonenckich:
  • 2.1 Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu uruchomienia opłaconej usługi.
  • 2.2 Każdy abonent jest zobowiązany do terminowego opłacania usług.
  • 2.3 W przypadku braku płatności, usługa zostaje zablokowana po upływie 5 dni od terminu kolejnej opłaty abonenckiej. Taka reakcja abonenta, jest dla nas równoznaczna z rezygnacją z usług, które świadczy firma .
  • 2.4 Firma hostingowa zapewnia, że cena która będzie obowiązywać przez kolejne miesiące, jest równa tej, którą płaciliśmy w momencie składania zamówienia.
  • 2.5 Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres rozliczeniowy.
  • 2.6 W przypadku, gdy Abonent otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierającą błędy w danych sprzedawcy lub nabywcy, zobowiązuje się bezzwłocznie wystawić notę korygującą, bez reklamowania faktury. W przypadku, gdy błąd wystąpi w pozycjach określonych w 38 ust. 1 pkt. 5-12 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1995r. (Dz. U. Nr 154 póz. 797) Administrator bezzwłocznie wystawi fakturę korygującą.
 3. Gwarancje i odpowiedzialność naszej firmy względem Klienta.
  • 3.1 Firma hostingowa zobowiązuje się do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
  • 3.2 Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez naszą firmę, były możliwie bezawaryjne.
  • 3.3 Gwarantujemy uptime (czyli czas wyrażony w procentach, podczas którego usługi działają bezawaryjnie) w wysokości 99,7% w skali miesiąca.
  • 3.4 W przypadku, gdy uptime jest niższy od gwarantowanego - bezpłatnie przedłużamy usługi o okres jednego miesiąca.
  • 3.5 Dane osobiste Abonenta, w których posiadanie weszła firma , w następstwie złożenia zamówienia, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane jedynie przez naszą firmę. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych, firma ponosi odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego.
  • 3.6 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstały w wyniku:
   • Braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem podmiotów trzecich,
   • Klęsk żywiołowych,
   • Nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
   • Wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących,
   • Dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
   • Naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  • 3.7 Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub dane pobrane przez Klienta z internetu, ani za skutki ich wykorzystywania.
  • 3.8 Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte ani publikowane na serwerze Klienta.
 4. Odpowiedzialność Klienta względem firmy :
  • 4.1 Klient zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z polskim prawem.
  • 4.2 Korzystanie z serwera w sposób, który prowadzi do przerw w poprawnym funkcjonowaniu serwera , stanowi nadużycie i spowoduje interwencję naszej firmy.
  • 4.3 Abonent jest zobowiązany do informowania nas o znanych mu przypadkach nadużycia serwera .
  • 4.4 Osoby trzecie, są uprawnione do korzystania z usług firmy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, użyczającego swego konta. Firma w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług przez osoby trzecie.
  • 4.5 Klient odpowiada za bezpieczne przechowywanie hasła zabezpieczającego daną usługę a także panel klienta.
  • 4.6 Kupując serwer shoutcast w naszej firmie, Klient wybiera jakość w której będzie nadawał, co ma powiązanie z ceną. W przypadku nadawania w wyższej jakości niż opłacana, serwer shoutcast może zostać bezwzględnie zablokowany na okres 7 dni.
 5. Postanowienia końcowe:
  • 5.1 Do umowy pomiędzy Klientem, a obowiązuje prawo polskie. Zarówno Klient jak i firma zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  • 5.2 zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy Klient złamie jakikolwiek punkt tego regulaminu.
  • 5.3 Ocena stosunków pomiędzy firmą hostingowa , a Klientem, podlega przepisom polskiego prawa. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie, znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od 12.12.2012r.
Copyright ©